Key Account Executive

Johnson & Johnson Family of Companies - Thành phố Hồ Chí Minh

1. Responsible for developing Depuy Synthes Business plans with identifies strategic accounts to deliver sustainable and profitable growth and sales target achievement.
 Chịu trách nhiệm phát triển các kế hoạch kinh doanh của Depuy Synthes với chiến lược xác định các khách hàng tiềm năng để mang lại sự bền vững và tăng trưởng về lợi nhuận và đạt được chỉ tiêu doanh số.

2. Responsible for working with key hospitals stakeholders to coordinate all tenders, Support to distributor to open new tender opportunities, guide distributor on all tender matter.
 Chịu trách nhiệm làm việc với các nhân viên liên quan chính của các bệnh viện để hợp tác tốt trong việc tham dự thầu, Hỗ trợ nhà phân phối để mở ra các cơ hội tham dự thầu mới, hướng dẫn nhân viên nhà phân phối về tất cả các vấn đề liên quan đến tham gia đấu thầu.

3. Develop working relationships with major decision of each hospital. Also maintain close working relationships with distributors, communicating account goals and direction and guiding them to business opportunities.
 Phát triển mối quan hệ làm việc với các nhân vật có quyết định lớn của từng bệnh viện. Đồng thời, duy trì mối quan hệ làm việc chặt chẽ với nhà phân phối, truyền đạt các mục tiêu và định hướng khách hàng tiềm năng và hướng họ đến các cơ hội kinh doanh.

4. To understand clearly about the needs of each accounts. It is the key important point in understanding the Customer thoroughly in order to anticipate and satisfy customers changing needs through differentiated and value-added Customer service and Care initiatives.
 Hiểu rõ về nhu cầu của từng khách hàng. Đây là điểm quan trọng quan trọng trong việc tìm hiểu khách hàng một cách kỹ lưỡng để dự đoán và đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng thông qua các sáng kiến về dịch vụ chăm sóc khách hàng khác biệt và gia tăng.

5. Support & Train distributor sales team in OR for some hard cases with requires higher for techniques of products.
 Hổ trợ và huấn luyện đội ngũ bán hàng của nhà phân phối trong phòng mổ cho một số trường hợp ca mổ khó đòi hỏi kỹ thuật về sản phẩm rất cao.

6. To achieve effective working relations with key customer contacts and Decision-makers-to ensure that Depuy Sythes is aligned to meet current and anticipate the customer’s future needs.
 Đạt được mối quan hệ làm việc hiệu quả với các khách hàng chính quan trọng và với người ra quyết định. Để đảm bảo rằng đội ngũ Depuy Sythes luôn được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu hiện tại và nhu cầu trong tương lai được dự đoán của khách hàng.

7. To ensure that the business is conducted as per the norm laid down by the company. To implement J&J’s pricing policy with the accounts.
 Đảm bảo rằng việc kinh doanh được tiến hành theo định mức do công ty đặt ra. Thực hiện đúng các chính sách giá của JNJ với các bệnh viện.

8. To propose customer training spend plans
 Đề xuất kế hoạch đào tạo hợp lí cho từng khách hàng tập trung

9. To support accurate Sales Forecasting of group products with each account is achieved on a monthly basics based on input from distributors.
 Hỗ trợ dự kiến doanh số chính xác cho các nhóm sản phẩm với từng khách hàng sẽ đạt được dựa trên hàng tháng. Từ đó, đưa ra dự kiến lưu trữ hàng hóa về kho tại nhà phân phối.

10. Responsible for training, updating and improving the techniques and knowledge of products for all staff from distributor to ensure that all of staff have to be the best in procedure and knowledge of Depuy Synthes products.
 Chịu trách nhiệm đào tạo, cập nhật và nâng cao các kỹ thuật và kiến thức về sản phẩm cho tất cả nhân viên từ nhà phân phối để đảm bảo rằng tất cả nhân viên phải là người giỏi nhất về quy trình và kiến thức về sản phẩm của Depuy Synthes.
Qualifications

  • Professional in Selling Skills
  • Negotiation skills
  • Good in market and Sales analysis
  • Presentation skill
  • Good in management skills
  • Proven experience in managing key accounts

Primary Location
Vietnam-Ho Chi Minh City-Ho Chi Minh City-
Organization
Johnson & Johnson (Vietnam) Co, Ltd (7338)
Job Function
Sales
Requisition ID
2005839836W
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]